Kancelaria Radców Prawnych Mroczek & Partnerzy | Oferta
15534
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15534,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.1.1,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Oferta

PRAWO GOSPODARCZE

PRAWO GOSPODARCZE- Analizujemy problemy prawne związane z funkcjonowaniem firm, w tym spółek prawa handlowego, jak i jednoosobowych przedsiębiorców poszukując za każdym razem rozwiązań właściwych dla zaistniałych sytuacji. W zakresie prawa gospodarczego, wsparcie prawne dotyczy różnych aspektów prowadzenia działalności i kontrola jej zgodności z obwiązującym prawem, począwszy od  tworzenia podmiotu gospodarczego, wyboru optymalnej formy  działalności przy uwzględnieniu kosztów jej prowadzenia i odpowiedzialności za zobowiązania.

 

Kancelaria ma doświadczenie w zakresie konstruowania umów handlowych w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym. Oceniamy ryzyka związane z zawarciem danych umów, dokonujemy ich korekt i modyfikacji na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.


Pomoc prawna obejmuje reprezentację w negocjacjach dotyczących zawieranych umów. Duży nacisk kładziony jest na dobór optymalnych rozwiązań kontraktowych, zabezpieczających interesy klienta, możliwie szerokie rozpoznanie i zabezpieczenie wszystkich rodzajów ryzyk związanych z regulowanymi w umowach obszarami.

 

Prowadzimy także zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych, na rzecz naszych Klientów. Mamy duże doświadczenie w reprezentowaniu członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w procesach z tytułu ich odpowiedzialności.

 

Zajmujemy się opracowywaniem umów spółek, rejestrujemy spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, pomagamy w zgłoszeniu działalności gospodarczej, analizujemy i weryfikujemy kontrakty.

 

Konsultowanie planowanych przedsięwzięć biznesowych z profesjonalnym prawnikiem jest dziś standardem w biznesie.

OBSŁUGA FIRM

Kancelaria specjalizuje się w bieżącej obsłudze przedsiębiorców. Nasi Klienci w zależności od potrzeb zlecają nam kompleksową obsługę prowadzonej działalności gospodarczej bądź pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów.

 

Stała obsługa prawna obejmuje bieżące rozwiązywanie problemów prawnych klientów i eliminowanie ich występowania w przyszłości. Stanowi ona najszerszą formę współpracy pomiędzy klientem a kancelarią. 

 

W jej ramach zapewniamy wszechstronne doradztwo prawne we wszystkich aspektach prowadzonej przez naszych klientów działalności.

 

Formy współpracy dostosowujemy zawsze do potrzeb  przedsiębiorców. Współpraca ta może być zdalna za pomocą środków przekazu: email, telefon, skype, w siedzibie naszej kancelarii, w siedzibie firmy Klienta lub obsługa prawna w umówionym tygodniowym wymiarze czasu pracy do wyłącznej dyspozycji Klientów.

 

Bardzo dobra obsługa prawna przedsiębiorstw jest możliwa dzięki zaangażowaniu, znajomości konkretnej branży, umiejętnościom przewidywania zagrożeń i zapobiegawczemu działaniu z odpowiednim wyprzedzeniem. Przy każdym zleceniu analizujemy przypadki indywidualnie, uwzględniając przy tym uwarunkowania biznesowe, podatkowe oraz specyfikacje danego biznesu.

 

Pomagamy zarówno planować prowadzenie działalności, jak i przewidywać oraz zażegnywać powstałe ryzykowne zdarzenia.


Oferta kierowana jest do firm, spółek, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz innych podmiotów gospodarczych.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Kancelaria Mroczek & Partnerzy reprezentuje Klientów na wszystkich etapach postępowań z zakresu szeroko rozumianej  administracji. Naszym Klientom możemy zaproponować doradztwo prawne zarówno w zakresie materialnego prawa administracyjnego, jak i postępowania administracyjnego.

 

Kancelaria służy pomocą we wszelkich zagadnieniach prawa administracyjnego materialnego: odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, prawie budowlanym, administracyjnoprawnej regulacji prowadzenia działalności gospodarczej, postępowaniu o zamówienie publiczne. Zakres spraw prowadzonych przez kancelarię obejmuje w szczególności:

 

 • sporządzanie wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji, skarg oraz odwołań od decyzji organów administracyjnych;
 • reprezentację przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • pomoc w postępowaniu przed organami egzekucyjnymi w administracji;
 • przygotowywanie wszelkich podań, wniosków i innych pism w postępowa administracyjnym;
 • dochodzenie odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnym;
 • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych.


Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z obsługą prawną w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania.

PRAWO CYWILNE

Niemal wszystkie aspekty naszego życia, prywatne, rodzinne czy społeczne, są regulowane przez prawo cywilne, wyznaczające normy, którymi należy się kierować.

 

Ten dział prawa dotyczy szerokiego spektrum regulacji najczęściej spotykanych i stosowanych, nawet nieświadomie, w życiu codziennym. Sprawy dotyczące własności rzeczy czy praw, czynności prawnych, najczęściej spotykanych typów umów czy kwestie dziedziczenia – to tylko niektóre z działów należących zbiorczo do prawa cywilnego.

 

Dotychczasowo zdobyte doświadczenie pokazuje, iż nie ma dwóch takich samych spraw, mimo iż dotyczyć mogą tej samej gałęzi prawa, to każda sytuacja posiada swoją specyfikę wynikającą z ogółu okoliczności jej dotyczących.

 

Przykładowo wskazać możemy, że zajmujemy się:

 • dochodzeniem przed sądami zaległych płatności z tytułu m. in. czynszu najmu i dzierżawy, płatności z faktur;
 • dochodzeniem odszkodowań za szkody na osobie oraz szkody majątkowe będące następstwami między innymi błędów medycznych, wypadków komunikacyjnych, śmierci osoby bliskiej, skutków losowych;
 • sprawy związane z zasiedzeniem nieruchomości czy zniesieniem współwłasności;
 • sprawy spadkowe m.in. dotyczące nabycia spadku, odrzucenia długów spadkowych czy sprawy o zachowek;
 • sporządzanie wszystkich pism procesowych prawa cywilnego;
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych;
 • sporządzanie i wnoszenie do sądu pozwów w postępowaniu zwyczajnym,

W tej sytuacji zapraszamy do dogodnej dla Państwa formy kontaktu, i jesteśmy pewni, iż możliwym będzie znalezienie odpowiedniego rozwiązania.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Celem naszych działań jest oddłużenie niewypłacalnego dłużnika w ramach konsumenckiego postępowania upadłościowego.

 

Z dniem 31 grudnia 2014r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze, w zakresie postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Jest to tzw. upadłość konsumencka dla osób fizycznych które stały się niewypłacalne, czyli nie są w stanie nadal regulować swych zobowiązań pieniężnych (np. rat kredytu). W praktyce sądowej uznaje się, że brak spłaty dwóch lub trzech kolejnych rat kredytu jest już dowodem przemawiającym za niewypłacalnością. Nowe uregulowania, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom tych osób, których sytuacja materialna stała się, wskutek błędnie podejmowanych decyzji dramatyczna.

 

Upadłość konsumencka jest „drugą szansą” dla osób, którym przydarzyły się niepowodzenia życiowe oraz metodą przywrócenia spokoju i normalności w funkcjonowaniu całego gospodarstwa domowego.

 

Nowe przepisy są bardziej liberalne od poprzednich, nie stanowią jednak automatyzmu w ogłaszaniu upadłości. Upadłość ta jest nadal postępowaniem sądowym wymagającym rzetelnego i kompletnego wniosku zawierającego szereg dokumentów, którymi to konsument musi spełnić szereg przesłanek ocenianych przez tenże sąd. Wniosek jest pismem procesowym które winno zawierać ściśle określone elementy. Błędnie sporządzony wniosek to najczęstsza przyczyna problemów z wszczęciem postępowania upadłościowego.

 

Zespół kancelarii Mroczek i Partnerzy pomaga swym Klientom w podjęciu świadomej decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, w przygotowaniu poprawnego, bez braków formalnych wniosku. Koniecznym jest także wskazanie okoliczności uzasadniających wniosek i ich uprawdopodobnienie, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze oraz przemawia za pozytywnym rozpoznaniem wniosku przez sąd, co również czynimy.

Umożliwiamy Klientom złapanie tzw. „drugiego oddechu” poprzez redukcję lub umorzenie ich zobowiązań i całkowite zwolnienie z długów, porzucenie pętli zobowiązań oraz ponowny start z czystym kontem. Fachowa analiza stanu majątkowego, stanu zobowiązań klienta, jego późniejsze reprezentowanie w postępowaniu upadłościowym oraz wobec wierzycieli, negocjowanie w jego imieniu warunków spłaty zobowiązań to tylko niektóre z czynności jakie podejmujemy.

Naszym zdaniem jedna z najważniejszych spraw, mających kluczowe znaczenie na przyszłość dla Klientów, jest zabezpieczenie ich potrzeb mieszkaniowych, co przyświeca zawsze naszym działaniom.

 

Dzięki współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin, w tym, bankowości, finansów i prawa podatkowego zapewniamy unikalną, analizę nastawioną na wyszukiwanie najbardziej optymalnych rozwiązań problemów klientów

 

Aby całe postępowanie przeprowadzić sprawnie szybko i rzetelnie, skontaktuj się z nami, dzwoń.

RESTRUKTURYZACJA

Kancelaria udziela także wsparcia prawnego w procesie restrukturyzacji niewypłacalnych bądź zagrożonych niewypłacalnością firm w ramach postępowań restrukturyzacyjnych.

 

Zapewnia kompleksową pomoc w zakresie prawa i finansów. Posiadamy unikalne doświadczenie w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Doradzamy przedsiębiorstwom zagrożonym niewypłacalnością i niewypłacalnym jak bezpiecznie, optymalnie i zgodnie z prawem dokonać zmian organizacyjnych, finansowych i personalnych. Wspieramy przedsiębiorców oraz osoby fizyczne w rozmowach z wierzycielami, negocjacjach z bankami oraz instytucjami finansowymi.

 

W wielu przypadkach wiąże się to z koniecznością redukcji zadłużenia, dlatego w imieniu Klienta prowadzimy negocjacje z wierzycielami. Postępowanie restrukturyzacyjne to skuteczny sposób na polepszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i za pomocą logicznego planu wyprowadzenie jej z zadłużenia.

 

Oferta ta jest skierowana zarówno do dłużników, jak i wierzycieli. W ramach powyższego zakresu usług Kancelaria świadczy również pomoc prawną na rzecz syndyków, nadzorców sądowych i doradców restrukturyzacyjnych.

 

Zespół naszej kancelarii posiada wieloletnie doświadczenie i szeroką wiedzę w podejmowaniu działań restrukturyzacyjnych. Nasi prawnicy brali udział – w zakończonych sukcesem – procesach restrukturyzacyjnych.

PRAWO RODZINNE

Gałąź prawa będąca częścią składową prawa cywilnego, którą wyodrębniliśmy dla Państwa celem szybszego odszukania tego czym Państwo jesteście zainteresowani. Kancelaria Mroczek & Partnerzy świadczy pomoc prawną Klientom indywidualnym w zakresie szeroko pojętego prawa rodzinnego i opiekuńczego.

 

Kancelaria prowadzi różnego rodzaju sprawy rodzinne. Oferujemy reprezentację podczas rozwodów i pomoc w problemach towarzyszących tego typu postępowaniom. Wesprzemy fachowymi poradami dotyczącymi uregulowania kontaktów z dzieckiem, ułatwimy przeprowadzenie podziału majątku, a także ustalenie alimentów. Zadbamy o to, by w tak delikatnych sprawach mieli Państwo wsparcie doświadczonego prawnika, który opracuje konkretny plan czynności prawnych.

 

Ingerencja w konflikty rodzinne wymaga szczególnej dbałości i delikatności ze strony prawnika. Wykazanie winy małżonka w toku procesu sądowego, ustalenie kontaktów z dzieckiem, czy uzyskanie alimentów postuluje konieczność zrozumienia emocji i uczuć klienta. Jednocześnie, prawnik powinien zachować dystans do prowadzonej sprawy i zapewnić klientowi pełen profesjonalizm świadczonych usług. Nasza kancelaria z powodzeniem łączy te wartości, dzięki czemu każdy klient czuje się przy nas bezpiecznie i komfortowo. Zawsze, gdy to możliwe, staramy się rozwiązać konflikty rodzinne na drodze negocjacji, starając się oszczędzić naszym klientom konieczności uczestniczenia w procesie sądowym. Dopiero wtedy, gdy wyczerpiemy wszelkie możliwości polubownego rozwiązania sporu, decydujemy się na skierowanie sprawy do sądu.

INNE

W myśl rzymskiej paremii „Da mihi factum, dabo tibi ius” – podaj mi fakt a podam ci prawo, Kancelaria Mroczek & Partnerzy świadczy także swe usługi w dziedzinach nie wskazanych powyżej, wychodząc zawsze naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów borykających się często z trudnymi do sklasyfikowania problemami jakie niesie codzienne życie.

 

Działamy w wielu dziedzinach prawa, uzależniając wybór prawnika od przedmiotu sprawy. Każdą z prowadzonych spraw staramy się poprzedzić drobiazgową analizą problemu. Dużą wagę przywiązujemy do kwestii informowania Klientów o zagrożeniach oraz możliwych korzyściach.

 

Celem Kancelarii jest wspieranie jej Klientów poprzez poszukiwanie najbardziej optymalnych i kompleksowych rozwiązań prawnych. Zespół Kancelarii umożliwia indywidualne podejście do spraw Klienta oraz rzetelne rozwiązywanie  każdego problemu prawnego.

 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z obsługą prawną w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania.